“วิ่งลดโลกร้อน”

“กรีน แอนด์ โลว์ คาร์บอน รัน” 22 มิ.ย.นี้
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการจัดงานแถลงข่าวกิจกรรมวิ่งลดโลกร้อน รายการ “กรีน แอนด์ โลว์ คาร์บอน รัน” โดยมี นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.ณัฐริกา วายุภาพนิติพนรองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมแถลง

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โครงการนอร์ธปาร์ค บริษัทพีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน บริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจำกัด มหาชน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด มหาชน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมูลนิธิส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเจตนารมณ์และรณรงค์ให้ทุกคนในสังคมตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน กระตุ้นให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน2562 ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และโครงการนอร์ธปาร์ค
สำหรับ กิจกรรมวิ่งลดโลกร้อน กรีน แอนด์ โลว์คาร์บอน รัน แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภทได้แก่1.วิ่งประเภทFun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตรค่าสมัคร 400 บาท 2.ประเภท Mini Marathon ระยะทาง10 กิโลเมตร ค่าสมัคร500 บาทและ3.ประเภทVIP ระยะทาง 5 กิโลเมตรค่าสมัคร 1,000 บาท
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ นำไปจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงานลดก๊าซเรือนกระจก แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดกาญจนบุรี และกิจกรรมค่ายเยาวชนให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานลดการใช้ทรัพยากรลดโลกร้อนพร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและปลูกต้นไม้เพิ่มแหล่งดูดซับคาร์บอนให้แก่โลก